Overzicht

Waar i-mens vandaan komt

i-mens is een samenwerking tussen de vzw’s Solidariteit voor het Gezin en Thuishulp en hun partners in de thuisverpleging. Het is een zorgorganisatie, actief in Vlaanderen en Brussel, waarvan de allereerste statuten als vereniging zonder winstoogmerk zijn verschenen in maart 2020. Op een termijn van 2 jaar worden de diverse activiteiten van de participerende organisaties ingekanteld in de nieuwe organisatie en tegelijk stopgezet in de oude. Tegen januari 2022 zijn alle medewerkers i-mens.

Solidariteit voor het Gezin ontstond in 1977 onder leiding van mevrouw Edith Devriendt Van Cauwenberghe en groeide in ruim 40 jaar uit van een dienst voor gezins- en bejaardenhulp met enkele personeelsleden tot een grote zorgorganisatie met 6 000 medewerkers, 2 000 vrijwilligers en jaarlijks 50 000 geholpen klanten in de thuisverpleging, gezinszorg en poetshulp maar ook in kinderzorg en -opvang en in woonvormen voor ouderen. Het personeel en alle activiteiten van de thuisverpleging werden in 1986 ondergebracht in een aparte vzw ‘Thuisverzorging in Solidariteit’, die mee opgaat in i-mens.

Thuishulp vierde het 70 jarig bestaan in 2020. Samen met haar de zusterorganisaties van de thuisverpleging (De Voorzorg Antwerpen, Medisom Oost-Vlaanderen en Thuisverpleging Bond Moyson West-Vlaanderen) hadden ze een bevoorrechte band met ziekenfondsen van de Socialistische Mutualiteiten. Onder dat huis organiseerden ze thuisverpleging, gezinszorg, aanvullende thuiszorg, oppashulp, poetshulp, dienstencheques en kinderzorg. De thuiszorg werd provinciaal georganiseerd. Samen telden deze vzw’s een 6 000-tal medewerkers en 1 700 vrijwilligers en jaarlijks een 50 000-tal klanten die werden geholpen.

Dat juist de vzw’s Solidariteit voor het Gezin en Thuishulp tot deze nieuwe zorgorganisatie zijn overgegaan is geen toeval. Reeds enkele jaren gaven ze samen leiding aan de innovatieve zorgcentrale Z-plus. Ook in de ZORG24-projecten is er al een jarenlange samenwerking tot bij de patiënt thuis. Dat het zo goed klikt heeft vooral te maken met de sterke overeenkomsten die er zijn op vlak van waarden, missie en visie.

Wat i-mens wil verwezenlijken

Door de bundeling van krachten, kennis en kunde staat i-mens sterk om de grote veranderingen die zich in de thuiszorg en de thuisverpleging aandienen, op een positieve manier aan te gaan.

De uitdagingen die er zijn, zijn niet van de minste. De ambities van i-mens evenmin.

 • De klanten verwachten meer en flexibelere zorg in de verschillende fases van hun leven. Ze wensen zo lang en zo zelfstandig mogelijk in hun eigen woonomgeving te blijven. De klant is vandaag geëmancipeerd en mondiger geworden, en is minder trouw aan een zorgverlener.
  Onze ambitie: we bieden geïntegreerde zorg aan en hebben diensten die iedereen op maat begeleidt van voor de geboorte tot aan de laatste dagen. Door de kwaliteit van zorg kiezen klanten voor i-mens en blijven ze trouw aan onze organisatie.
 • Zorg verlenen aan huis blijft in de eerste plaats een taak voor mensen. Maar ook de zorg innoveert en steeds vaker zijn technologische en digitale hulpmiddelen bepalend of bieden ze toegevoegde waarde bij de belangrijke menselijke factor. Dit soort hulpmiddelen introduceren in de werking van onze dienstverlening vraagt stevige investeringen die we als grote speler beter kunnen waarmaken.
  Onze ambitie: i-mens biedt warme menselijke zorg in combinatie met technologische hulpmiddelen met een betere zorg als resultaat.
 • In een sterk gereglementeerde en gesubsidieerde sector evolueert ook het overheidsbeleid grondig.
  Onze ambitie: klaar staan voor de persoonsvolgende financiering in de thuiszorg.
 • De medewerkers zijn meer geëmancipeerd, verwachten een goed evenwicht tussen hun werk en hun privéleven. Het tekort aan gekwalificeerde medewerkers om de groeiende zorgvraag op te vangen vergt extra aandacht.
  Onze ambitie: i-mens wordt de beste zorgwerkgever van Vlaanderen.
 • Tot slot stellen de toetreding tot het zorglandschap en de impact van commerciële organisaties die in de eerste plaats winstgedreven zijn, belangrijke uitdagingen voor de traditionele vzw’s met een maatschappelijk doel.
  Onze ambitie: door een menselijke, niet-winstgedreven aanpak kan i-mens de concurrentie aan met commerciële organisaties.

Hoe i-mens te werk gaat

De autonomie van i-mens laat toe om in grote collegialiteit met partnerorganisaties in de zorgsector samen te werken op basis van de beste dienstverlening.

i-mens kan door een grote densiteit uitstekende zorg bieden aan de klanten in alle fases van hun leven. i-mens op kruissnelheid zal elke klant in Vlaanderen en Brussel echte geïntegreerde zorg kunnen bieden.

Voor de medewerkers van i-mens zal de fijnmazigheid van de nieuwe zorgorganisatie leiden tot minder verplaatsingen en minder tijdverlies. De schaalgrootte biedt op alle vlakken meer mogelijkheden en laat toe een goed evenwicht tussen werk en privéleven mogelijk te maken.

i-mens kan de zware investeringen in innovatie en digitalisering aan omdat ze bruikbaar zijn voor grote groepen van medewerkers en cliënten. i-mens kan als vzw even efficiënt werken als commerciële nieuwkomers. Eventuele winst zal i-mens altijd opnieuw investeren in zorg.

Het innerlijke van i-mens

De visie van i-mens is in de eerste plaats humanistisch. i-mens gelooft in de sterkte en de autonomie van elke mens. Het zit in de genen van onze medewerkers om de zelfredzaamheid, de eigen mogelijkheden van het individu en zijn omgeving te versterken zodat zijn zelfstandigheid in alle fasen van zijn leven zo goed mogelijk gegarandeerd is en gerespecteerd wordt.

i-mens stelt de mens centraal. Onze medewerkers zijn niet betuttelend noch bevoogdend, maar erkennen de nood of vraag tot begeleiding en aansturing van diegenen die onmondig, hulpeloos of machteloos zijn. Dit zijn geen loze woorden in een gezondheidssector waar de klant/patiënt nog vaak als een lijdend voorwerp wordt gezien. Iedereen bij i-mens gelooft in de vrijheid en de gelijkwaardigheid van elke mens. Vrijheid betekent dat de mens zelf autonoom beslist en mee aanstuurt. Gelijkwaardigheid betekent dat de noodzakelijke voorwaarden voor toegang tot onze zorg voor iedereen, ongeacht afkomst of middelen, moeten aanwezig zijn. Dat de mens centraal staat is des te belangrijker voor een zorgorganisatie omdat onze dienstverlening niet enkel fysiek, maar ook emotioneel is. Elke zorgtaak is uniek omdat elke mens uniek is. In minder ontwikkelde en/of geëmancipeerde samenlevingen wordt de zorgtaak door de familie en de naaste omgeving verstrekt. We kunnen de professionele uitbouw van de zorgsector enkel als emancipatorisch beschouwen in de mate dat we de zorgverlening niet als een puur zakelijke dienstverlening zien, maar als de uitbouw van een hechte warme relatie met onze cliënten.

i-mens wil dus niet alleen de beste zorg verlenen met de beste medewerkers, het wil ook de warmste zorgorganisatie zijn voor haar klanten en medewerkers.

We willen de zorgpartner zijn van al onze klanten, en dit op elk moment van hun leven. We vertrekken vanuit een geïntegreerde zorgvisie waarbij we iedereen opvolgen en oplossingen bieden die de persoon zelf en z’n omgeving ondersteunen op een vlotte, soepele manier zonder administratieve overlast.

Deze visie vatten we samen in volgende waarden: humanistisch, autonomie/zelfbeschikking, pluralistisch, vrijheid, gelijkheid en maatschappelijk verantwoord.

Met de steun van

i-mens kan kwalitatieve diensten leveren dankzij de financiële steun van:

Praktisch