Deze beslissing ligt bij de uitgiftemaatschappij Sodexo die momenteel de verschillende pistes aan het onderzoeken is.

Heb je cheques die bijna vervallen? Weet dat je deze kosteloos kan omruilen of terugbetaald krijgt. Als je ze omruilt, dan wordt de geldigheidsduur meteen met 12 maanden verlengd.

Als elektronische dienstenchequegebruiker kan je de omruiling of terugbetaling gemakkelijk doen in de beveiligde zone. Als papieren dienstenchequegebruiker kan je het aanvraagformulier terugvinden op de pagina van Sodexo.

Heb je hulp nodig, neem dan gerust contact op met jouw contactpersoon bij i-mens.

Er is verwarring over de richtlijnen van de overheid aan de woonzorgcentra. En meer specifiek over de richtlijn dat enkel geregistreerde mantelzorgers het woonzorgcentrum mogen bezoeken. Daarom geven we je hier de officiële communicatie van de overheid aan de woonzorgcentra mee:

 • Er geldt een algemeen bezoekersverbod.
 • Toegang tot het woonzorgcentrum is enkel mogelijk voor:
  • interne en externe medewerkers, bv. medische en paramedische hulpverleners, pedicure, kapper en stagiairs;
  • vrijwilligers en mantelzorgers die essentiële zorgtaken uitvoeren in het woonzorgcentrum bij meerdere bewoners.

De overheid vraagt aan de woonzorgcentra om een overzicht te maken van de vrijwilligers en mantelzorgers die essentiële zorgtaken opnemen voor verschillende bewoners.

De woonzorgcentra beslissen dus zelf hoeveel en welke mensen er opgenomen staan in het overzicht. En dat zijn dan de geregistreerde mantelzorgers en geregistreerde vrijwilligers.

Contacteer het woonzorgcentrum als je taken wil opnemen voor verschillende bewoners. Het zou kunnen dat ze niet onmiddellijk ingaan op je aanbod, maar misschien in een latere fase wel.

Tip aan wie niet langer het woonzorgcentrum mag bezoeken en ongerust is:

Voor veel mantelzorgers is deze boodschap en het bezoekersverbod een bittere pil. Maak jij je zorgen over het fysieke, mentale of emotionele welzijn van je zorgvrager? Ga het gesprek aan met het woonzorgcentrum waar je zorgvrager verblijft. Vraag na of er iemand anders de taken opneemt die jij normaal verzorgt. Houd contact met de persoon voor wie je zorgt (als dit mogelijk is). En vraag het woonzorgcentrum om je op de hoogte te houden van de situatie van je zorgvrager.

 • Je mag blijven de boodschappen doen voor je zorgvrager. Maar je plaatst best de boodschappen bij de voordeur. Houd afstand van elkaar.
 • Bestek en borden was je best op een hoge temperatuur (60°C). Net zoals bedlinnen.
 • De kamer of woning van je zorgvrager verlucht je best enkele keren per dag. Als je zorgvrager (misschien) besmet is, reinig en ontsmet je die ook dagelijks, bijvoorbeeld met een chlooroplossing (javel).
 • Gooi afval dat in aanraking is geweest met een besmet persoon in een aparte afgesloten afvalzak.
 • Was je handen grondig en regelmatig.

Het uitgangspunt is dat verzorging thuis gegarandeerd moet blijven, ook als je zorgvrager (misschien) besmet is. Alle noodzakelijke diensten blijven langskomen.

 • Als je huisarts vermoedt dat het om een COVID-19 besmetting gaat, leg dan het isolatiedocument van Zorg en Gezondheid in het zicht, voor de arts en andere zorgverleners. Je kan het isolatiedocument hier downloaden.
 • Verwittig andere zorgverleners en mantelzorgers over de mogelijke besmetting.
 • Mensen met (een vermoeden van) COVID-19 mogen niet verzorgd worden door andere kwetsbare personen. Heb je zelf gezondheidsproblemen of een chronische aandoening? Vraag hulp aan andere mantelzorgers of vraag professionele hulp via i-mens.
 • In deze omstandigheden is het heel duidelijk: voorzie de noodzakelijke zorg en ondersteuning, maar vermijd zo veel mogelijk contact of hou je aan 1.5 meter afstand. Lukt dat niet, dan vraag je aan de persoon om zijn of haar neus en mond te bedekken met een sjaal. Neem geen kinderen mee. Was zo veel mogelijk grondig je handen.
 • Wie misschien besmet is met COVID-19 verblijft best in een aparte kamer (met apart sanitair) en verlaat zijn of haar woning niet.
 • Was je kleren na je bezoek op minstens 60°C.
 • Overleg met de huisarts of bijkomende voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Iedereen die symptomen heeft van een acute infectie van de luchtwegen (zoals hoest, koorts, kortademigheid of keelpijn) wordt beschouwd als een mogelijk geval van COVID-19 (de officiële naam voor “corona”).

Let op: wie tot een risicogroep behoort, heeft een groter risico om een ernstig ziekteverloop te hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen met een chronische aandoening, ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Contacteer de huisarts daarom telefonisch zodra je vermoedt dat je zorgvrager of jij besmet zijn. Hij zal de situatie inschatten en al dan niet stappen ondernemen.

 • Was regelmatig en grondig je handen met water en vloeibare zeep. Droog je handen af met een aparte handdoek of keukenpapier. Of ontsmet je handen met ontsmettingsalcohol. Dit doe je altijd in de volgende gevallen:
  • Voor en na je bezoek aan je zorgvrager
  • Als je contact hebt gehad met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen (nadien ook ontsmettingsalcohol gebruiken).
  • Nadat jij of je zorgvrager geniest of gehoest hebben.
 • Bedek je neus en mond met een papieren zakdoek als je moet niezen, snuiten of hoesten. Gooi de zakdoek nadien in de vuilnisbak. Heb je geen zakdoek voorhanden? Hoest of nies in je elleboog. Vraag hetzelfde te doen aan je zorgvrager.
 • Raak je ogen, neus of mond zo weinig mogelijk aan.
 • De overheid vraagt om niet-noodzakelijke zorg en ondersteuning uit te stellen. Bekijk dus met je zorgvrager wat nodig is en wat eventueel kan wachten. Sommige zorg is natuurlijk niet uit te stellen. Behoud dan 1.5 meter afstand, tenzij dat niet gaat, bijvoorbeeld als je je zorgvrager helpt bij het wassen of aankleden.
 • Ga niet met het hele gezin naar je zorgvrager: beperk het aantal mensen tot het strikte minimum en neem zeker geen kinderen mee.
 • Schakel de hulp in van professionele zorgversterkers, maar weet ook dat zij zich moeten beperken tot de essentiële zorg.

i-mens helpt je graag verder. Bekijk ons dienstenaanbod of bel ons op 078 15 25 35.

Social distancing – het bewaren van een veilige afstand van minstens 1,5m tussen personen – is niet haalbaar en ook niet nodig met de kinderen in de opvang.

Vorige week (week 16-22.03) nam de Vlaamse regering al een princiepsbeslissing om compensatiemaatregelen te voorzien voor de verschillende opvangvormen in de kinderopvang.

i-mens wil deze maatregelen van de overheid niet afwachten en hebben daarom als dienst beslist om alvast zekerheid te geven over een compensatie. Dit houdt in: 12 euro/volle geplande dag voor elk afwezig kind (bovenop de opvanguitkering), 7,2 euro/halve geplande dag en 4,8 euro/ derde geplande dag. En dit voorlopig voor de periode van 16/3/2020 tem 05/04/2020.

Opgelet:

 • Deze compensatie is enkel voor onthaalouders sui generis.
 • Deze compensatie is niet van toepassing voor onthaalouders die in ziekte of verlof zijn gedurende deze periode. Ben je een deel van deze periode ziek en/of in verlof? Dan is deze regel enkel van toepassing op de dagen dat je niet in ziekte en/of verlof was.

Indien de Vlaamse regering een hoger bedrag betaald, krijgen jullie het restbedrag er extra bij. Indien zij een lager bedrag bieden, hoef je niets terug te geven aan i-mens.

Je bent kinderbegeleider in de groepsopvang en blijft aan de slag (dus geen opname van overuren of verlof):

Je verantwoordelijke bekijkt de personeelsbezetting ten opzichte van het aantal kinderen in de opvang. Op basis van deze informatie wordt een planning opgemaakt. Als je als kinderbegeleider niet meer instaat voor de opvang van de kinderen, val je terug op alternatieve taken. Dit wordt besproken met de verantwoordelijke.

Je bent onthaalouder met werknemersstatuut:

Wanneer er geen kinderen meer in de opvang zijn en je wel nog open/beschikbaar bent, krijg je alternatieve opdrachten. Dit wordt besproken met de verantwoordelijke.

Eetgerei wordt best machinaal afgewassen. Indien er geen afwasmachine is, kan het eetgerei met de hand afgewassen worden met heet water en afwasmiddel.

Verlucht indien mogelijk enkele keren per dag de kamer van de persoon door de vensters te openen.

Linnen dient steeds als besmet beschouwd te worden. Verwijder het vuil linnen onmiddellijk in (afgesloten) linnenmand. Linnen wordt bij voorkeur gewassen op 60° (of hoger). Draag handschoenen en een masker bij het behandelen van wasgoed en pas daarna handhygiëne toe.

Indien mogelijk gaat de besmette persoon naar een aparte badkamer en toilet.. Als dat niet kan, is het aangewezen om de badkamer als laatste te gebruiken door besmette persoon en daarna te reinigen en te ontsmetten en verluchten.

De kamers van zieke persoon moeten dagelijks gereinigd en ontsmet worden.

Gooi al het afval dat in aanraking is geweest met de besmette persoon in een aparte afgesloten afvalzak die best voorzien is in de kamer. Draag handschoenen bij het verwijderen van de afvalzak en voer het af met de rest van het huishoudelijk afval.

De besmette persoon verblijft zo veel als mogelijk in een aparte kamer en verlaat zijn woning niet.

Bespreek met de persoon en zijn familie om het bezoek zo veel mogelijk te beperken tot enkel het essentieel bezoek en dit onder de juiste voorwaarden te laten plaatsvinden.

Bezoek houdt minstens 1,5 m afstand en draagt bij voorkeur een masker en handschoenen. Bij het verlaten van de kamer/woning past hij/zij handhygiëne toe (= handen wassen ).

Ook in deze bijzondere omstandigheden is aandacht voor het welbevinden van de persoon erg belangrijk.

Bezoek ter plaatse kan vervangen worden door extra telefonisch contact of maak gebruik van multimedia.

Lees hier alle instructies.

Nieuwe opleidingen in het kader van VDAB trajecten verzorgende/zorgkundige worden NIET opgestart zoals voorzien. In overleg met de andere diensten gezinszorg en VDAB wordt gekeken naar herinplanning. Nu is de situatie nog te onstabiel om hier een inschatting te kunnen van maken.

i-mens stelt steeds de veiligheid en het welzijn van haar medewerkers voorop. In deze crisisperiode moeten medewerkers daarom maximaal thuiswerken. Voor wie dat door zijn of haar functie niet kan, voorzien we andere veiligheidsmaatregelen.

Lees onze leidraad met een aantal afspraken en tips voor medewerkers die thuiswerken.

We vragen aan de teamleaders en regiomanagers om reeds de oefening te doen onze klanten in te delen volgens zorgnood (dit voor gezinszorg, reguliere poets en professionele oppas).

Er dient een triage van klanten te gebeuren wie zeker zorg en ondersteuning móet krijgen zodat we onmiddelijk kunnen anticiperen indien er personeelsschaarste ontstaat.

Deze mensen gaan nu absoluut voor, door zich te baseren op volgende criteria:

 • Bel 35
 • Aan-of afwezigheid mantelzorg
 • Frequentie van de zorg: dagelijkse cliënten en continue uren gaan voor

Neen, zieke kinderen mogen niet naar de opvang komen. Ouders moeten in dat geval zelf een oplossing zoeken.

Neen, de overheid heeft ondertussen beslist dat ouders niet moeten betalen voor de periode van 14 maart tot en met 5 april voor de dagen dat het kind afwezig was in de opvang.

Ouders moeten geen respijtdagen inzetten voor dagen tussen 14 maart en 5 april waarop zij hun kind niet naar de opvang brengen. Voor deze dagen moeten ze dan ook niet betalen.

Gezien sommige winkels cash mijden laten we het gebruik van bankkaarten van klanten toe mits er minstens een akkoord is van klant/mantelzorger per mail als het klassieke document dat we daarvoor normaliter gebruiken niet kan aangeleverd worden.

Om te vermijden dat een klant die geen schrijfgerief in de buurt heeft, niet dit van de medewerker moet gebruiken, laten we toe dat de medewerker desnoods zelf het prestatieblad zal aftekenen.

Er zal een mail gestuurd worden naar alle klanten met een mailadres en er wordt een bericht op de website geplaatst. Elke klant wordt zoveel mogelijk telefonisch gecontacteerd, waarbij de mogelijke zorgbehoevende klanten eerst worden gebeld.

Voor de medewerkers die zich opgeven om te werken voor 20.03 gaat dit in vanaf maandag 23.03 tot en met 22.04.

De medewerker zal zijn functie tijdelijk gewijzigd zien naar reguliere poets, dit met de bijhorende loonsvoorwaarden (PC 318.02).

De poetsdienst met dienstencheques stopt. Als klanten dienstencheques toch nog poets nodig hebben, omdat er een bepaalde zorgnood is, dan kunnen ze vanuit aanvullende thuiszorg alsnog poetshulp krijgen aan een tarief van 9 euro per uur. Als er meer zorg nodig is, dan kunnen ze ook hulp krijgen van gezins- en bejaardenhulp.

Neen, dat is niet mogelijk. Het gaat om volledige tijdelijke werkloosheid, dit wil zeggen dat de medewerker in die periode de hele tijd niet kan werken.

Voor de dienstenchequers werd een aanvraag tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en een aanvraag tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen aangevraagd.

Deze maatregel loopt tot 22/04/2020.

De arbeiders kunnen altijd vroeger teruggeroepen worden uit de economische werkloosheid.

Medewerkers ondervinden problemen bij het boodschappen doen voor klanten die geen bankkaart hebben. Er zijn meer en meer winkels waar men cash geld weigert.

We herhalen nog even dat het betalen met cash geld geen gevaar inhoudt, zolang de goede handhygiëne gevolgd wordt.

We vragen dus de goede handhygiëne te volgen.

Vanuit de koepelorganisatie van de thuiszorgdiensten wordt bekeken of er in de media hierover een communicatie kan volgen zodat onze werking niet in het gedrang komt.

We beseffen dat dit momenteel nog geen concrete oplossing is voor jullie, blijf je problemen ondervinden, laat het ons dan zeker weten, dan bekijken wat we verder nog kunnen doen.

Voor de gehele bevolking, is het bezoeken van een familielid / vriend nog toegestaan. Daardoor kan het zijn dat tijdens het uitvoeren van de zorg, niet enkel je klant maar ook een familielid / vriend die op bezoek is, in de woning aanwezig is. Als dit het geval is, vraag dan aan die persoon om terwijl jij aanwezig bent, in een andere ruimte te gaan. Zodat jij als zorgverlener het aantal contacten met anderen zo veel als mogelijk kan beperken.

Klanten vragen soms om bepaalde producten in een specifieke winkel te kopen. Bv. brood bakker x, het ene vlees bij winkel y en het andere vlees bij winkel z ... Beperk in deze bijzondere periode het aantal winkelbezoeken zo veel mogelijk. Vraag van je klant begrip hiervoor en garandeer dat je na deze periode wel weer zal overgaan tot specifieke boodschappen.

Om te vermijden dat je lang moet wachten aan de supermarkt, zullen we een attest voorzien dat je kan tonen (op je smartphone) aan de supermarkt om te vragen voorrang te krijgen om een winkel binnen te gaan. Gebruik dit attest om geen onnodige tijd te verliezen bij het winkelen.

Onderhoud, reparaties, bandenwissels … van bedrijfwagens zijn momenteel niet meer mogelijk gezien alle garages, bandencentrales ... verplicht gesloten zijn.

Voortaan zijn onze 2 Woonzorgcentra (zorghotel Gent – GAW Gent – Zorghotel Oostende) verplicht om een zorgstatuut op te maken van alle bewoners en zorgpersoneel en dit elke 24u / 7 op 7 te melden op het i-loket voor WZC’s.

De sector stelde tevens de vraag aan RVA of er (tijdelijke) maatregelen komen om de financiële schade bij onthaalouders in te perken. RVA liet weten dat het momenteel niet mogelijk is om een aangepaste regeling uit te werken voor de onthaalouders met een statuut sui generis. Hun diensten zijn momenteel overbevraagd door alle sectoren. Ook voor de opvang die moet sluiten omwille van het feit dat zij verbonden zijn aan een woonzorgcentrum of school, zijn er momenteel nog geen oplossingen. RVA verwijst naar het feit dat de opvanguitkering geldt voor het statuut 'sui generis' in gezinsverband.

Wij betreuren deze beslissing. Als de grootste storm gaan liggen is, zullen we ijveren om ‘epidemie’ als (tijdelijke) extra categorie aan de positieve lijst overmachtssituaties te laten toevoegen. Ondertussen hopen we op een goedkeuring van de compensatiemaatregelen vanuit Kind & Gezin.

Voor onthaalouders in het werknemersstatuut, gelden dezelfde voorwaarden als kinderbegeleiders. Ook hiervoor is het nog even wachten op meer informatie.

We krijgen veel vragen rond beschermend materiaal. Begrijpelijk en terecht. i-mens heeft extra mondmaskers en desinfecterende handgel besteld, dat ook naar onthaalouders verspreid mag worden. Voorlopig is het nog even afwachten of én wanneer deze levering ons bereikt. Gelieve ons nu reeds een seintje te geven als jouw eigen voorraad op is. We willen behoedzaam met de nieuwe bestelling omspringen, zodat we ook ons verplegend personeel voldoende kunnen bevoorraden.

Concreet

 • We voorzien een flacon gel van 250ml per onthaalouder die dit nodig heeft.
 • Mondmaskers: we adviseren een gebruik van 1 per dag.
 • We limiteren een eerste bestelling tot max. 1 week.
 • De verspreiding zal provinciaal georganiseerd worden via ophaling. Wij kunnen immers onmogelijk alle onthaalouders persoonlijk bezoeken. Meer informatie volgt van zodra we zicht hebben op de noden.
 • Geef een seintje aan je verantwoordelijke of de administratie DVO indien je van dit aanbod gebruik wenst te maken.

Vanaf vandaag 18.03.2020 beschikt elke thuisverpleegkundige over minimum 2 mondmaskers. Wij herhalen dat jullie 1 mondmasker per 8 uur (en dus bij iedere patiënt) dienen te gebruiken:

 • Draag dit tussen de verzorgingen door rond de hals (dus aan te houden in de wagen).
 • Raak de voorkant niet aan.
 • Neem het bij einde shift langs de oren af.
 • Bewaar zowel het ongebruikte als het gebruikte masker in aparte enveloppes.
 • Voor en na elke aanraking van het masker dient handhygiëne te worden toegepast.

We vragen jullie in deze omstandigheden om voorlopig nog geen mondmaskers weg te gooien. Ondertussen doen wij er alles aan om op zeer korte termijn onze voorraad aan mondmaskers aan te vullen. We wachten op een voorraad ons aangereikt door de overheid alsook op de 450.000 door onszelf aangekochte mondmaskers. Op dit ogenblik is het rechtsreeks transport vanuit de China de grootste uitdaging. Wij informeren jullie dag na dag.

Omwille van de strijd tegen het coronavirus en de maatregelen opgelegd vanuit de overheid zien we ons genoodzaakt het strijkatelier te Evergem tijdelijk te sluiten vanaf vandaag 12u tot en met vrijdag 3 april.

We zorgen er wel voor dat er iemand in het atelier aanwezig is om uw strijkmand (al dan niet gestreken) nog te komen afhalen op volgende momenten:

- woensdag 18/03 tot 18u

- donderdag 19/03 tussen 8u en 16u

- vrijdag 20/03 tussen 8u en 12u

Afhalen kan wel enkel op afspraak! Gelieve dus vooraf telefonisch contact op te nemen op het nummer 09/216.40.31.

We danken u voor uw begrip!

Ja. we garanderen onze kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de maatregelen die er gelden.
We doen er alles aan om onze bewoners en onze medewerkers te beschermen. Ook alle bewoners van onze assistentiewoningen kunnen op de
diensten van i-mens blijven rekenen.

In de strijd tegen het coronavirus schrapt i-mens tot nader bericht de dienstverlening met dienstencheques, dit vanaf 19.03.2020. Zij kunnen zich vrijwillig aanmelden ter ondersteuning van onze collega’s binnen de gezinszorg en de aanvullende thuiszorg. Ook werd voor hen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en een aanvraag tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen aangevraagd.

Onze collega’s van aanvullende thuiszorg, verzorgenden en thuisverpleging daarentegen blijven actief. We zullen samen met de klanten bekijken wie we wanneer kunnen helpen. We zullen continu monitoren welke klanten de grootste nood hebben, zodat we die klanten kunnen blijven helpen.

Door de verscherpte maatregelen van de regering rond de Covid-19, zijn we genoodzaakt om onze dienstverlening aan te passen. We vertrekken daarbij vanuit de bescherming en veiligheid van onze medewerkers en van onze klanten.

Dat dwingt ons onder andere tot het schrappen van de dienstverlening met dienstencheques, dit vanaf 19.03.2020. Gezien dit hoofdzakelijk comfortdiensten zijn. Wij willen in deze crisistijd vooral de focus leggen op zorg en het helpen van de kwetsbaren in onze samenleving.

We doen een warme oproep aan medewerkers dienstencheques: wie wil blijven werken ter ondersteuning van de zorg, kan zich vrijwillig melden tegen 20 maart 2020 via onze crisislijn 09 292 85 12 of via zijn directe leidinggevende.

Er is nog voldoende werk, niet in het minst ter ondersteuning van onze collega’s binnen de gezinszorg en de aanvullende thuiszorg.

i-mens zal tijdens de opgelegde crisisperiode alles in het werk stellen voor een goede sociaaleconomische bescherming van zijn medewerkers. Voor zij die zich niet vrijwillig melden binnen de sector van dienstencheques, zal tijdelijke werkloosheid voor economische redenen worden toegepast. Info daarover bezorgen we aan de betrokken medewerkers.

Ja, we schrappen de dienstverlening met dienstencheques vanaf 19/03/20. Gezien dit hoofdzakelijk comfortdiensten zijn. Wij willen in deze crisistijd vooral de focus leggen op zorg en het helpen van de kwetsbaren in onze samenleving.

Echter, alle klanten die zorg nodig hebben, kunnen op ons blijven rekenen. Onze collega’s van aanvullende thuiszorg, verzorgenden en thuisverpleging
blijven actief.
We zullen samen met de klanten bekijken
wie we wanneer kunnen helpen. We zullen continu monitoren welke klanten de grootste nood hebben, zodat we die klanten kunnen blijven helpen.

Scholen blijven geopend voor kinderen wiens ouders opvang nodig hebben. Wij moedigen aan hiervan gebruik te maken.

Kinderen mogen extra dagen komen als de bezetting het toelaat.

Wie ziek is, blijft thuis. Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn met COVID-19. Neem contact op met uw huisarts.

Ouders hebben normaal recht om de opvangruimtes te betreden, maar in deze crisistijd mag je vragen om hun kind aan je opvang over te dragen en op te halen aan de deur. Om de kans op besmetting te voorkomen wordt dus aan de ouders gevraagd om de leefgroep niet te betreden en handgel te gebruiken.

Neen, onze kinderopvang (onthaalouders en kinderdagverblijven) blijven open, prioritair voor de doelgroep van kinderen van alle ouders voor wie dit nodig is:

 • Voor kinderen van wie de ouder(s) werken in een cruciale sector (zorgsector, veiligheidsdiensten en voedingssector). Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen dat iedereen naar de winkel kan, enz.
 • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie en voor wie opvang thuis moeilijk is.

Een aantal kinderopvanglocaties van i-mens zullen hun opvang wel tijdelijk onderbreken tot (voorlopig) 5 april 2020. De kinderen en ouders van deze opvanglocaties krijgen een alternatieve opvangmogelijkheid aangeboden. Zo kunnen wij onze dienstverlening blijven garanderen aan ouders met essentiële beroepen. Ouders met niet-essentiële beroepen kunnen hun opvangvraag stellen, en zullen geholpen worden indien de personeelsbezetting van de desbetreffende kinderopvanglocatie dit toelaat.

Voor wat betreft de kinderdagverblijven, zal er - verspreid over heel Vlaanderen - een aanbod voorzien blijven. We streven er naar om een vast gezicht voor kinderen te voorzien.

We hanteren de volgende regels:

 1. We geven voorrang aan kinderen van ouders in volgende beroepen: zorg, veiligheidsdiensten, voeding en distributie.
 2. Wanneer er geen kinderen zijn of alle medewerkers ziek zijn, zullen we de opvang sluiten.
 3. Wanneer er weinig kinderen zijn, proberen we met de ouders te zoeken naar oplossingen. Indien geen oplossingen kunnen worden gevonden, dan zullen we met lokale overheden en/collega’s (Partena) bekijken hoe we ons samen kunnen organiseren.
 4. Onze medewerkers maken zoveel mogelijk gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en blijven steeds de basishygiënemaatregelen toepassen.

i-mens volgt de richtlijnen vanuit de overheid. Wens je als onthaalouder uit voorzorg toch de opvang te sluiten? Dit is een individuele keuze. Licht je verantwoordelijke hierover in. Gebruik in je communicatie naar ouders dezelfde info die wij als dienst gebruiken.

 • Was altijd grondig je handen met water en zeep voor en na het huisbezoek van je vroedvrouw
 • Beperk het aantal personen in de kamer tijdens het huisbezoek
 • Verwittig je vroedvrouw voor het huisbezoek indien je verkouden bent of in contact bent geweest met iemand die ziek is.
 • Draag een mondmasker tijdens het (borst)voeden indien je symptomen vertoont en leg je baby in een aparte kamer te slapen.
 • Was je handen voor het (borst)voeden van je baby
 • Indien je borstvoeding geeft en symptomen vertoont, kan je de borstvoeding verderzetten. Het coronavirus wordt niet overgedragen via de moedermelk. Dankzij specifieke antistoffen die aanwezig zijn in moedermelk, biedt het net extra bescherming voor je baby. Stop dus zeker niet met de borstvoeding.
 • Indien een ziekenhuisopname nodig is wanneer je borstvoeding geeft, hou je baby dan bij je en blijf voeden. Kolf af wanneer het niet lukt om te voeden.
 • Extra handhygiëne en het hygiënisch reinigen van het kolftoestel en flesjes zijn van groot belang.
 • Koorts kan je onderdrukken met het innemen van paracetamol. Ben je zwanger? Neem dan de laagst mogelijke dosis, zo kort en zo weinig als mogelijk.
 • Zet NOOIT een mondmasker op bij een baby.

Dringende kraamzorg aanvragen zullen telefonisch behandeld worden. De vroedvrouw of kraamzorgverantwoordelijke zal contact met je opnemen om verdere afspraken te maken.

Indien u reeds een afspraak met ons had voor een huisbezoek, zal dit geannuleerd worden en vervangen worden door een telefonische intake.

Alle afspraken in een consultatieruimte worden geannuleerd.

Prenatale medische afspraken zullen vervangen worden door een huisbezoek.

Niet dringende postnatale afspraken worden vervangen door een telefonisch consult.

Onze prenatale workshops in groep zijn geannuleerd, omwille van groepsgrootte.

Word je kindje echter verwacht tussen nu en de komende 6 weken, dan kan je vroedvrouw je wel via mail en telefoon informeren.

Voor prenatale zorgen aan huis:

Zwangere vrouwen behoren niet tot een risicogroep voor COVID-19.

Echter om verspreiding van het virus tegen te gaan komen we enkel prenataal aan huis als het om een medische consultatie gaat (bijvoorbeeld een prenataal bezoek afwisselend met de bezoeken bij de gynaecoloog).

Voor postnatale zorgen aan huis:

Onze vroedvrouwen blijven zich inzetten voor pasbevallen mama’s en baby’s, ook in deze coronacrisis.

We plannen zeker de medisch noodzakelijke huisbezoeken in:

 • De dag na thuiskomst uit het ziekenhuis.
 • Tot en met de 5e dag na de geboorte.
 • Waar medische handelingen noodzakelijk zijn.

Verwittig je vroedvrouw vooraf als je verkouden bent, en/of als er iemand in je gezin ziek is, wanneer je in contact bent gekomen met iemand die ziek is.

De minder dringende huisbezoeken worden vervangen door een telefonisch consult.

Bij twijfel of vragen, bel altijd je vroedvrouw. Wij zijn 7/7 bereikbaar.

Mondmaskers

Vanaf vandaag 18.03.2020 beschikt elke thuisverpleegkundige over minimum 2 mondmaskers. Wij herhalen dat jullie 1 mondmasker per 8 uur (en dus bij iedere patiënt) dienen te gebruiken:

 • Draag dit tussen de verzorgingen door rond de hals (dus aan te houden in de wagen).
 • Raak de voorkant niet aan.
 • Neem het bij einde shift langs de oren af.
 • Bewaar zowel het ongebruikte als het gebruikte masker in aparte enveloppes.
 • Voor en na elke aanraking van het masker dient handhygiëne te worden toegepast.

We vragen jullie in deze omstandigheden om voorlopig nog geen mondmaskers weg te gooien. Ondertussen doen wij er alles aan om op zeer korte termijn onze voorraad aan mondmaskers aan te vullen. We wachten op een voorraad ons aangereikt door de overheid alsook op de 450 000 door onszelf aangekochte mondmaskers. Op dit ogenblik is het rechtsreeks transport vanuit de China de grootste uitdaging. Wij informeren jullie dag na dag.

Handgel

In datzelfde kader hebben we ook 1 000 liter extra desinfecterende handgel besteld.

i-mens wil zo veel mogelijk handen in de zorg houden. We zijn wel bezig met de aanvraagprocedure voor de arbeiders, in functie van de noden zal dit toegepast worden (Dienstencheques, Aanvullende Thuiszorg en Gezinszorg). Momenteel is dit nog niet mogelijk voor de bedienden, gezien hier een voorafgaandelijke sectorale CAO nodig is.

Ook hier kiezen we vanaf 18/03 voor een eenvoudige bij elke patiënt toe te passen maatregel.
Concreet betekent dit dat jullie bij geen enkele patiënt materiaal mee naar binnen nemen.

Jullie nemen dus bij geen enkele patiënt jullie tablet, EiD-kaartlezer en verpleegtas mee naar binnen. Julie vullen het EVD na de verzorging in de wagen in.

Medisch materiaal noodzakelijk voor specifieke zorg bij de betrokken patiënt (zoals bv. een wondzorgset, naalden en spuiten, edm) nemen jullie uiteraard wel mee.
Bij patiënten waar het medisch noodzakelijk is om de bloeddruk of de glycemie te meten of bloedafnames te doen, nemen jullie dit materiaal wel mee naar binnen. Jullie ontsmetten dit onmiddellijk na de verzorging met alcoholswabs (dus geen handontsmetting).

Het RIZIV besliste gisteren dat we de EiD van de patiënt niet langer verplicht moeten inlezen “in situaties waar de gezondheid van de patiënten en/of thuisverpleegkundigen in het gedrang kan komen”.

Binnen i-mens beslissen we om vanaf 18/03/2020 bij geen enkele patiënt een EiD in te lezen. We kiezen dus voor een eenvoudige bij elke patiënt toe te passen maatregel. De zorg van de patiënt krijgt nu alle prioriteit. Ook andere thuisverplegingsdiensten zullen dit toepassen.

 • Voor de gebruikers van SOFT-N:

Jullie hoeven niets te registreren en dus ook geen manuele invoering met als reden ‘onbeschikbaarheid kaartlezer’ meer in te geven. De bedienden zullen vanaf vandaag voor jullie per prestatie de verdere verwerking doen en dit volgens de richtlijnen van het RIZIV.

 • Voor de gebruikers van Allsoft:

Er dient wel geregistreerd te worden dat de EID van de patiënt beschikbaar is. Kijk voor meer info in de nieuwsflash binnen Allsoft zelf.

Zolang de rondes nog uitrijden en we nog niet gestart zijn met de afbouw ikv triage, zullen we nieuwe aanvragen aanvaarden. We volgen dit dag na dag op in functie van de bezetting van de rondes.

Zolang de rondes nog uitrijden en we nog niet gestart zijn met de afbouw ikv triage, zullen we nieuwe aanvragen aanvaarden. We volgen dit dag na dag op in functie van de bezetting van de rondes.

•Verwittig onmiddellijk je leidinggevende

•Je wordt zo weinig mogelijk naar 'hoog risico' klanten gestuurd

•i-mens laat momenteel de opname van onbeperkt familiaal verlof toe

•we voorzien de mogelijkheid om familiaal verlof in uren op te nemen, bv. om kinderen van en naar de opvang te brengen

•i-mens heeft een crisisnummer Corona voor de medewerkers: 09 292 85 12

 • Enkele tips: regelmatig handen wassen, op een veilige afstand (zeker één meter) van je klant blijven, handschoenen dragen … Als de klant thuis is, poets je eerst de plaatsen waar de klant zich niet bevindt. Vraag de klant om zich indien nodig te verplaatsen zodat jullie niet in eenzelfde ruimte verblijven
 • Alle maskers die we op 23.03.2020 via de overheid mochten ontvangen, zitten bij onze medewerkers. Daarnaast heeft i-mens, los van de overheid, 450 000 mondmaskers besteld.
 • Wij werken nu aan een correcte verdeling van die maskers, waarbij we de collega’s verder helpen op basis van het contact dat ze met onze klanten (moeten) hebben.

We doen er alles aan om iedereen voldoende bescherming te geven. Neem contact op met je leidinggevende voor vragen of problemen.

Tips over het gebruik van beschermingsmateriaal kan je hier terugvinden.

 • i-mens wil zo veel mogelijk handen in de zorg houden.
 • Voor de arbeiders Aanvullende Thuiszorg en Gezinszorg werd tijdelijke werkloosheid voor economische redenen aangevraagd, in functie van de noden zal dit toegepast worden.
 • Sinds 19.03.2020 werd de dienstverlening met dienstencheques tot nader bericht geschrapt. Zij kunnen zich vrijwillig aanmelden ter ondersteuning van onze collega’s binnen de gezinszorg en de aanvullende thuiszorg. Ook werd voor hen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht en een aanvraag tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen aangevraagd.
 • Voor de bedienden is er een voorafgaandelijke sectorale CAO nodig.

•80% van de werk GSM's werd ondertussen verdeeld

•-i-mens heeft momenteel echter andere prioriteiten

•De verdere verdeling volgt zo snel als mogelijk

•i-mens wil zo veel mogelijk handen in de zorg houden

•Steeds in samenspraak met de leidinggevende

•Opvang kinderen tot 12 jaar

•Periode van een week of een veelvoud hiervan

•Periode van max 3 maanden

•i-mens wil zo veel mogelijk handen in de zorg houden

•Steeds in samenspraak met de leidinggevende

•Om zorg te dragen voor gezinsleden en bloedverwanten tem 2e graad

•Voor een kortere periode dan 1 maand, is mogelijk voor 1, 2 of 3 weken

•Voorwaarde gehospitaliseerde minderjarige kinderen vervalt

•Volgens de arbeidsarts verloopt de infectie op dezelfde manier als bij niet-zwangeren

•Er is geen verhoogde kans op een miskraam of op aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus

•De hulp wordt verder gezet indien er geen symptomen zijn

•Richtlijnen rond voorkomen besmetting strikt opvolgen

•Afstand van 1,5 m behouden

•Je kan familiaal verlof (onbetaald) aanvragen met een attest van de huisarts

•De eerste 10 dagen familiaal verlof zijn gelijkgesteld voor het wettelijk verlof

•Richtlijnen rond voorkomen besmetting strikt opvolgen

•Verwittig onmiddellijk je leidinggevende

•Afwezigheid aanvragen: verlof, recup, familiaal verlof (onbetaald), onbetaald verlof, ...

•Kinderen kunnen niet meegenomen worden naar het werk

•Scholen en kinderdagverblijven voorzien opvang, zeker als je in de zorgsector werkt

•i-mens heeft hiervoor een attest voorzien via de nieuwsbrief

•Verwittig onmiddellijk je leidinggevende

•Er worden vervangtaken voorzien, je kan eventueel tijdelijk een andere rol opnemen

Zolang je zelf geen symptomen hebt, kan je het werk verder zetten.

Overeenkomsten in de zorgsector kunnen blijven doorgaan zolang de zorginstelling de nodige beschermingsmiddelen (bv. mondmaskers) kan aanbieden aan de leerling.

Als klanten dit niet aangeven, gaan wij ervan uit dat zij niet besmet zijn. In de huidige omstandigheden en door de maatregelen die genomen werden door de regering vertrouwen wij erop dat de klanten ons zullen inlichten wanneer zij besmet zijn. indien de klant besmet is en de hulp echt noodzakelijk is, dienen er extra beschermingsmaatregelen genomen te worden.

Zo veel mogelijk isoleren of verwijderen van oudere mensen en mensen met al andere gezondheidsklachten. In principe zal de arts het hele gezin in quarantaine plaatsen.

We adviseren aan de medewerker om naar de huisarts te gaan, om diagnose te stellen en eventuele verdere besmetting te voorkomen.

Zolang de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen, vormt dit geen probleem.

Zolang je zelf niet ziek bent, kan je naar deze post mits je de nodige beschermingsmaatregelen in acht neemt.

In dit geval dienen er extra beschermingsmaatregelen genomen worden:

 • Goede hygiëneregels voor de klant aanleren;
 • Je eigen mond en neus beschermen;
 • Extra overschort gebruiken enkel voor die klant/patiënt;
 • Handschoenen dragen;
 • Was je handen na de behandeling met zeep of gebruik een hydro-alcoholische oplossing;
 • Ontsmet het (medische) materiaal dat in contact komt met de patiënt.

In de huidige omstandigheden en door de maatregelen die genomen werden door de regering vertrouwen wij erop dat de klanten ons zullen inlichten wanneer zij besmet zijn. Indien de klant besmet is en de hulp echt noodzakelijk is, dienen er extra beschermingsmaatregelen genomen te worden.

In geval van tekort aan personeel, zullen wij voorrang geven aan de klanten die de hulp het meeste nodig hebben

Baby’s onder de 6 maanden behoren niet tot de risicogroep.

Zolang je zelf geen symptomen heb, kan je het werk verder zetten.

Je blijft standby tot nader bericht.

Dit wordt momenteel onderzocht.

Momenteel worden alle wijkwerkingen geannuleerd. We vragen om je met al je vragen te richten naar je leidinggevende.

We krijgen veel vragen rond beschermend materiaal. Begrijpelijk en terecht. Omdat onze voorraad snel slinkt, hebben we 450 000 extra mondmaskers besteld. Die bestelling komt bovenop de bestellingen die we hopelijk vanuit de overheid nog mogen ontvangen. Op die manier willen we alvast de komende 2 maanden onze dienstverlening garanderen. In datzelfde kader hebben we ook 1 000 liter extra desinfecterende handgel besteld.

Geef dit door aan de eventuele mantelzorger van de klant als die gekend is én verwittig jouw coördinator. We bekijken of er alternatieve zorg kan geboden worden in samenspraak met de klant en zijn mantelzorger(s).

Alle niet dringende oppas (zoals gezelschap) en vervoer dienen vanaf heden opgeschort te worden tot nader bericht.

Noodzakelijke hulp, kan doorgaan op voorwaarde dat zowel de vrijwilliger als de klant niet ziek is of symptomen van besmetting (koorts, hoest, vermoeidheid, spierpijn) vertoont. Ook bij klanten met een verminderde weerstand omwille van chronische ziekten moeten we zeer voorzichtig zijn.

Via smartschool.

Indien een cursist hierbij kan leren, kan deze blijvend doorgaan. Overzicht van de zorgtaken moeten in het dossier gebundeld worden. Kennismakingsstages, meeloopstages zijn echter geen leeractiviteiten en worden dus opgeschort.

Dit zijn zorgmedewerkers en zullen een attest aangeleverd krijgen dat zij bij de scholen en/of crèches kunnen aanbieden. Klastitularissen/coördinatoren vullen het sjabloon in dat ter beschikking zal gesteld worden vanuit HR. Het document wordt in het smartschooldossier opgeladen.

Alle vormingen die klassikaal aangeboden worden gaan niet door, tot opschorting van de corona maatregelen, opgelegd door de overheid. Up to date communicatie zal hier gerespecteerd worden. Komende dagen zal er werk gemaakt worden van alternatieve opleidingsmethodieken om de lesinhouden aan te bieden waar mogelijk.

 • Digivaardigheden 2 voor de gezinszorg: zal herpland worden zodra meer duidelijkheid op einde van de coronacrisis.
 • DOTS voor kinderzorg: digitale lesvorm staat in de afrondende fase. Deelnemers zullen ten gepaste tijde hierover verder geïnformeerd worden.
 • DOTS voor leidinggevenden: we bekijken het digitale aanbod en geven info zodra mogelijk.

Sociale verkiezingen m.b.t. hieraan gekoppelde opleidingen worden herbekeken.

Thuiswerk/skype overleg waar mogelijk en resultaatsgericht werken wordt aangemoedigd.

Digitale opdrachten voorzien in de opleidingen en onderling uitwisselen via digitale weg. Waar nodig zal een opleiding voorzien worden telefonisch/skype overleg ivm geïntegreerde opdrachten en onderling overleg.

Modulaire opleiding grondig voorbereiden door onderling overleg ikv lessen, stages, evaluaties, huishoudelijk reglement etc.

Samenwerken met freelancers, bijzondere doelgroepen etc

 • Geen enkel fysiek contact met medecursisten, lesgevers etc kan toegestaan worden. Enkel in zorgcontext (ic stages) kan dit toegelaten worden mits voldoende beschermende maatregelen in acht kunnen genomen worden. Ook cursisten kunnen in dit verband een attest van zorgmedewerker krijgen.
 • Nieuwe opleidingen i.k.v. VDAB trajecten verzorgende/zorgkundige worden NIET opgestart zoals voorzien. In overleg met de andere diensten gezinszorg en VDAB wordt gekeken naar herinplanning.
 • 3030’ers starten dus niet op in een opleiding en kunnen zorg verstrekken waar nodig. Zodra de opleidingen aanvatten, worden zij in de groep terug opgenomen als cursist.
 • Stages : indien een cursist hierbij kan leren, kan deze blijvend doorgaan. Overzicht van de zorgtaken moeten in dossier gebundeld worden. Kennismakingsstages, meeloopstages zijn echter geen leeractiviteiten en worden dus opgeschort.
 • Opleidingen ex-SvhG die net opgestart zijn (Brugge, Aalst, Brussel en Tienen) worden opgeschort. Wanneer deze terug kunnen hervatten én hoe de stage-inplanning verloopt zal nog uitgetekend worden eens we beter zicht hebben op het verdere verloop (afhankelijk van de verdere maatregelen van de overheid).
 • Opleidingen in afrondende fase: we dienen bij VDAB een aanvraag in tot erkenning van de digitale verderzetting zodat afstuderen kan gegarandeerd blijven.

Geen klassikale opleidingen meer tot einde paasvakantie. We stellen alternatieven voor: e-learnings, opdrachten, video vormingen, … creatieve oplossingen zullen zich moeten voordoen en zullen in de loop van komende week nader toegelicht worden. Cursisten dienen smartschool te raadplegen voor verdere specifieke vragen en opdrachten.

Opleidingen in afrondende fase : we dienen bij VDAB een aanvraag in tot erkenning van digitale verderzetting zodat afstuderen kan gegarandeerd blijven.

In het kader van de maatregelen rond Corona worden mogelijkheden voorzien tot thuiswerk. In dit document beschrijven we de diverse mogelijkheden hiertoe.
Thuiswerk voor administratieve en leidinggevende medewerkers is in grote lijnen geen probleem voor de collega’s van ex-SvhG, gezien wij heel breed laptops en citrix hebben uitgerold. Hieronder beschrijven we diverse situaties, mogelijkheden en eventuele beperkingen. Veel hangt af van jouw huidige werksituatie en bijhorende werkinstrumenten. Waar nodig verwijzen we ook naar handleidingen om de juiste tools op de juiste manier in te zetten.

 1. Je beschikt over een werk-laptop en bent een permanente citrix gebruiker
  Dan is er sowieso geen enkel probleem: je kan op elk moment van thuis uit met jouw laptop op citrix aanloggen. Ook je telefonie via Skype 4 Business zal gewoon werken (voor uitzonderingen: zie punt 5 hieronder).
 2. Je bent een permanente citrix gebruiker, zonder werklaptop
  Dit betekent dat je op kantoor op Thin Client werkt. In dit geval is de volgende vraag van belang:

  Je beschikt thuis over een eigen PC of laptop en bent bereid die te gebruiken voor het uitzonderlijke thuiswerk?
  Ja
  :
  Dan is er ook geen enkel probleem, maar is er wel wat voorbereiding nodig. Het komt er in grote lijnen op neer dat je een stukje software moet installeren op je PC én dat je via helpdesk een QR-code moet krijgen.

  Na deze voorbereidingen kan je perfect via je PC thuis aanloggen op Citrix.

  Let wel: In het kader van de maatregel rond thuiswerken publiceerden we op vrijdag 13/03 al een ICT-richtlijn. Daarin werd aangegeven dat je in principe ook vanop gelijk welke eigen PC thuis via Citrix aan al onze applicaties kan. Echter: telefonie over Skype4Business werkt maar echt efficiënt als je een stukje software installeert. Het is van groot belang om bij thuiswerk ook je telefonie op de normale manier te kunnen verder zetten en zo het SEC niet bijkomend te belasten. Via de volgende richtlijn zetten we nog eens op een rijtje hoe je op je eigen PC Citrix kan installeren, hoe je de “HDX component” installeert om Skype perfect mogelijk te maken en hoe je dan correct aanlogt op Citrix!

  Nee
  :
  1ste mogelijkheid
  In iedere afdeling is er minstens één “afdelingslaptop”. Je kan met de collega’s afspreken wie deze wanneer kan gebruiken.

  2de mogelijkheid:
  Dan moet je met collega’s afspreken die wel over een werklaptop beschikken. Kan je met hen wisselen in die zin dat zij op kantoor op je Thin Client werken, zodat jij hun laptop tijdelijk kan lenen? Zo ja, dan bevindt jij je in situatie 1.
 3. Je beschikt over een werklaptop, maar werkt niet-permanent op citrix
  Ook in dit geval is er geen probleem: ICT kan vanaf maandag/dinsdag haar capaciteit aan Citrix licenties en servers uitbreiden. Ook bij jou zal jouw telefonie met Skype4Business werken zoals op kantoor.

  Gezien jij misschien minder ervaring hebt met het gebruik van Citrix: Je kan citrix bereiken en aanloggen zoals beschreven in de handleiding die we binnenkort publiceren.
 4. Werken via Office 365 Portal
  Vanop gelijk welke PC (werklaptop, privétoestel, enz.) kan iedereen aan de portal van Office 365. Via die portal krijg je rechtstreekse toegang tot email, exel, word, powerpoint en vooral OneDrive en Teams. Je kan dit doen zonder gebruik te moeten maken van Citrix of Google Authenticator. In de handleiding die we binnenkort publiceren staat beschreven hoe je dat doet.

  Dit kan een zeer goede oplossing zijn voor bv. stafmedewerkers die gedurende een beperkte tijd voldoende hebben aan email en bepaalde office documenten. Dit is geen oplossing voor diegenen die continu in bv. Solution, het aanvragenboek of de I-schijf moeten kunnen.
 5. Telefonie voor afdelingen die niet met Skype 4 Business werken
  Afdelingen Aalst, Koekelberg en de afdelingen van woonzorg en kinderzorg zijn om gekende redenen niet mee gemigreerd naar Skype4Business. Dat betekent dat medewerkers van deze afdelingen diensten niet zomaar hun vaste telefonie kunnen “meenemen” naar een thuiswerk situatie.
  In deze afdelingen en diensten zal je voor je vaste telefonie een andere oplossing moeten afspreken. Denk dan bijvoorbeeld aan het doorschakelen van je vaste telefoon naar je GSM. Let wel: deze doorschakeling is niet zomaar af te zetten vanop afstand, dus maak hierrond goede afspraken met de collega’s!
 6. Belangrijke opmerkingen:
  1. Zeker ook bij thuiswerken is het absoluut niet toegelaten om allerlei niet door IT-ondersteunde applicaties te gebruiken zoals dropbox, hot- of gmail, whatsapp, enz. We weken ten slotte met privacygevoelige klant- en patiënteninfo.
  2. Voor aanloggen op Citrix buiten ons netwerk (en dus zeker ook thuis) moet aanloggen op Google Authenticator. Je moet deze app dus op je smartphone installeren en van de helpdesk een QR-code ontvangen hebben. Heb je Google Authenticator reeds eerder gebruikt, dan is er geen probleem.
  3. In deze situatie is het niet mogelijk om extra schermen, toetsenborden, enz. ter beschikking te stellen. Het is dus aangewezen om gewoon met je losse laptop te werken. Het is ook niet de bedoeling dat deze randapparatuur weggehaald wordt van kantoor om thuis geplaatst te worden. Dit hoeft dit dus niet gevraagd te worden per email of trackit.
  4. Indien je citrix niet meer gebruikt (middagpauze, avond, vergadering, …) log dan zeker op de juiste manier af. Zo niet blijf jij een licentie en een “plekje” op de server bezetten, wat op dat moment niet nodig is en mogelijks andere collega’s blokkeert.

Thuiswerk voor administratieve en leidinggevende medewerkers gebeurt voor de collega’s van ex-Thuishulp volgens de gekende procedures. Aanloggen doe je met je digipass of e-ID. Werknemers die niet beschikken over een laptop ontvangen hierover maandag verdere communicatie.

Tijdelijk (en voor de duur van de uitzonderlijke maatregelen rond corona) wordt thuiswerk meer toegelaten dan voorzien in de policy. Thuiswerk wordt uitzonderlijk ook toegestaan voor de opvang van kinderen en voor meerdere dagen per week. We voorzien geen extra vergoeding voor thuiswerk.

We vragen aan iedereen die kan thuis werken om zoveel mogelijk van thuis uit te werken. We voeren maximaal thuis werken in vanaf vandaag tot 3 april.

Maximaal thuis werken betekent ook dat jij en je collega’s je anders moeten organiseren. Daarom zetten we even enkele afspraken en maatregelen op een rij:

 • Voor een goede loonverwerking is het belangrijk dat je thuiswerk aanvraagt en laat goedkeuren door je leidinggevende via Dots, Yess of EasyTime.
 • We gaan ervan uit dat er evenveel uren effectief gepresteerd worden als op dagbasis voorzien (de tijd verloren door eventuele kinderopvang wordt de dag zelf ingehaald zodat het aantal te presteren uren op dagbasis bereikt wordt).
 • Maak afspraken met je leidinggevende en collega’s over hoe jullie in contact blijven met elkaar. Plan vaste momenten in om telefonisch te overleggen.
 • Spreek af met jouw leidinggevende hoe en wanneer je telefonisch bereikbaar bent.

Kan je niet thuis werken? Dan zal je verantwoordelijke met jou overleggen voor verdere maatregelen en afspraken:

 • De leidinggevende stuurt consequent medewerkers met symptomen naar huis om contact te nemen met hun huisarts.
 • Medewerkers die toch op kantoor werken, probeer op minstens 1,5 meter afstand van elkaar te werken en verlucht regelmatig de ruimtes.

Wat kan je als leidinggevende doen? Organiseer zo veel mogelijk meetings en overlegmomenten via Skype, indien dit niet mogelijk is, stel dan de noodzaak ervan in vraag en stel uit waar mogelijk.

Probeer aan te sluiten via Skype. Indien dit niet mogelijk is, stel dan de noodzaak ervan in vraag en stel uit waar mogelijk

Indien het niet mogelijk is om uit te stellen, tracht voor je verplaatsingen het openbaar vervoer vermijden tijdens piekperiodes.

 • Zo veel mogelijk isoleren of verwijderen van oudere mensen en mensen met al andere gezondheidsklachten. In principe zal de arts het ganse gezin in quarantaine plaatsen.
 • Als de medewerker er absoluut op staat om zelf in te staan voor de verzorging van de zieke in het gezin, dan kan de leidinggevende aan een medewerker die absoluut wil thuisblijven een andere vorm van afwezigheid toestaan, zoals verlof, recup, familiaal verlof (onbetaald), onbetaald verlof, …
 • •Verwittig onmiddellijk je leidinggevende

  •Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Levering voertuigen die gepland zijn t.e.m. 31.03

Alle voertuigen die gepland zijn voor aflevering tot en met 31.03.2020 kunnen doorgaan zoals gepland.

Levering voertuigen vanaf 01.04

Alphabet schrijft voorlopig geen nieuwe wagens meer in voor de periode na 31.03.2020. Dit betekent dat alle afleveringen die gepland zijn vanaf 01.04.2020 herpland worden naar een later moment. De betrokken medewerkers zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.

Algemene principes:

 • Respecteer de richtlijnen rond vermijden van besmetting.
 • Medewerker neemt contact met de leidinggevende;
 • Medewerker kan gewoon het werk aanvatten.
 • Medewerker neemt contact met de leidinggevende.
 • In onderling overleg beslissen om een vervangende klant te zoeken.
 • Indien geen vervangende klant mogelijk is, kan de medewerker gerechtvaardigd afwezig blijven. En er is geen loonverlies voor de medewerker.
 • Code “geen post” (ex-Solidariteit) of “klant afwezig” (ex-Thuishulp) dient ingegeven te worden.
 • Verloren uren factureren.
 • Medewerker neemt contact leidinggevende om zich ziek te melden en zorgt voor attestering (cfr. afspraken arbeidsreglement).
 • Indien bevestiging van corona: overleg met leidinggevende omtrent de te volgen stappen.
 • Indien de functie het toelaat, zal er na overleg met de leidinggevende thuis gewerkt worden.
 • Indien thuiswerk onmogelijk is, dan adviseren we aan de medewerker om naar de huisarts te gaan, om diagnose te stellen en eventuele verdere besmetting te voorkomen
 • Respecteer de richtlijnen rond het vermijden van besmetting.
 • Prioriteit nummer één blijft de hulpverlening naar de klant toe. Kan de verdere hulpverlening gegarandeerd worden, dan kan de leidinggevende aan een medewerker die absoluut wil thuisblijven een andere vorm van afwezigheid toestaan, zoals verlof, recup, familiaal verlof (onbetaald), onbetaald verlof, …

Algemene principes:

 • Respecteer de richtlijnen rond het vermijden van besmetting.
 • Medewerker neemt contact op met de leidinggevende.
 • In onderling overleg beslissen om een vervangende klant te zoeken
 • Indien geen vervangende klant mogelijk is, kan de medewerker gerechtvaardigd afwezig blijven.

Specifiek voor Gezinszorg, Aanvullende Thuiszorg, Dienstencheques:
Registratie via code “geen post” (ex-Solidariteit) of “klant afwezig” (ex-Thuishulp).

Specifiek voor Gezondheidszorg/Thuisverpleging:
Indien de zorg noodzakelijk en dringend is;

 • Medewerker neemt contact met de leidinggevende (indien problematiek nog niet gekend was).
 • Na uitvoeren van zorg met de beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen de richtlijnen opvolgen.

We garanderen onze kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening binnen de maatregelen die er gelden. We doen er alles aan om onze bewoners en onze medewerkers te beschermen. Ook alle bewoners van onze assistentiewoningen kunnen op de diensten van i-mens blijven rekenen. De permanentie zal voorzien blijven door de woonassistent(e) en/of de collega van i-mens.

We vragen om onze personeelsleden zoveel mogelijk telefonisch te contacteren en enkel bij hoogdringendheid langs te gaan in haar kantoor. Huisbezoeken gebeuren op dit moment enkel in functie van noodoproepen.

Alle groepsactiviteiten worden preventief geannuleerd. U kan uiteraard individueel nog gebruik maken van onze ontmoetingsruimte, maar we voorzien voorlopig geen barvrijwilliger.

Een goede handhygiëne is vereist. Hierbij dienen de handen regelmatig gedurende 40 à 60 seconden gewassen te worden (zie affiche in de liften).

Bij ziektesymptomen (hoesten, koorts, spierpijn, kortademigheid,…): verwittig onmiddellijk uw huisarts en ook het personeel.

Personen in kortverblijf worden aanzien als potentiële drager en moeten bij ontslag preventief in quarantaine worden geplaatst.

Geen nieuwe opnames meer doen.

Het DVC is vanaf maandag 16/3 gesloten. Thuiszorg wordt waar mogelijk ingeschakeld.

 • Restaurant: alleen de bewoners van Seniorcity Gent kunnen voor een maaltijd in het restaurant terecht. Zorghotelbewoners kunnen het middagmaal enkel in de lounges nemen. Zieke bewoners blijven in hun flat of kamer.
 • Cafetaria: Cafetaria/tearoom wordt stopgezet! Middagmaal tussen 11u30 en 13u30.
 • Bewoners van onze woonzorgcentra blijven op hun verdieping. Zij kunnen koffie nuttigen in het cafetaria in de lounge op de respectievelijke verdieping.
 • Animatie zal op de verdieping plaatsvinden.
 • Maaltijdverdeling op flat GAW voor personen in quarantaine idem als maaltijden aan huis: aluminium + lunchpakket, koffie in wegwerpbekers. Plastieken vuilnisbakzakje wordt mee geleverd om volgende dag alles terug mee te nemen.

Werkkledij is verplicht op de werkvloer. Alle personeelsleden zorg mogen hun werkkledij pas aandoen bij aankomst op het werk. Bij het naar huis gaan dient de werkkledij terug te worden uitgedaan.

Neen, bewoners mogen de gebouwen niet meer verlaten. Bewoners die dit toch doen, worden bij binnenkomen in quarantaine geplaatst. Er is mogelijkheid om in de tuin te wandelen. Stoelen terras zijn op een veilige afstand gezet. Hondentoilet op pétanquebaan.

Neen, Ook onze vrijwilligers krijgen geen toegang tot nader te bepalen datum.

In overleg met scholen zelf. Sommigen stoppen, VSPW blijft lopen. Wij overrulen scholen niet.

Voor mantelzorgers geldt de regel dat enkel zij die specifieke zorgtaken bieden nog binnen mogen, enkel op de kamer en mits uitdrukkelijke toelating van onze manager.

De lijst wordt opgemaakt van mantelzorgers die wel binnen mogen met specifieke zorgtaak. Manager keurt goed. Werkuren en zorgtaken die ze opnemen moeten duidelijk vermeld worden. Mantelzorgprestaties gebeuren enkel op de kamer. Bezoeker bij een palliatieve persoon niet, tenzij na overleg met CRA en behandelende arts.

Geen dienstverlening meer in onze gebouwen tot nader order. Klusjesdienst stopt tot nader bericht, enkel bij zeer hoge hoogdringendheid oproepbaar. Externe dienstverlening zoals kapper, pedicure, manicure, kiné … wordt stopgezet.

Nee. De toegang van aannemers en onderaannemers werd stopgezet. Verbouwingswerken werden dan ook tijdelijk opgeschort.

We garanderen onze kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening binnen de maatregelen die er gelden. Wij doen er alles aan om onze bewoners zo goed mogelijk te verzorgen, te beschermen en bij te staan in deze periode van verhoogde waakzaamheid. Wij geven ook strikte richtlijnen en nuttige tips over onder meer hygiëne, ten einde een mogelijke verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. Alle bewoners van onze assistentiewoningen kunnen op de diensten van i-mens blijven rekenen.

Onze medewerkers meten 2 keer per dag hun temperatuur. We monitoren alle bewoners goed zodat we snel mogelijke symptomen kunnen vaststellen en opvolgen. Ze zullen ook verplicht mondmaskers dragen. Werkkledij op de werkvloer is verplicht en medewerkers mogen geen juwelen (ringen, uurwerk ...) dragen. En er zijn ook extra maatregelen genomen in verband met het poetsen van materiaal en ruimtes.

We zullen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen.

Neen. Er is geen bezoek toegelaten. Enkel personeel, bewoners en dringende hulpverleners kunnen nog langs de hoofdingang binnen. En dat tot nader te bepalen datum.

Enkel in heel uitzonderlijke gevallen kan nog bezoek plaatsvinden. Gelieve daarvoor contact op te nemen met de managers van onze sites:

 • WZC Zorghotel Wellington, Nieuwpoortsesteenweg 112 C, Oostende, Birgitte Seru op wzcwellingtonoostende@i-mens.be;
 • WZC Zorghotel Seniorcity, Tijgerstraat 12-22, Gent, Ruth Vlieghe op wzcseniorcitygent@i-mens.be;
 • Groep Assistentiewoning (GAW) Seniorcity, Tijgerstraat 12-22, Gent, Hilde Raes op GAWSeniorcitygent@i-mens.be.

  Wij bekijken momenteel hoe we via smartphones die we ter beschikking van de bewoners stellen, toch contact met vrienden, familie of mantelzorgers mogelijk kunnen maken.

Jawel:

 • Vermijd lichamelijk contact met kinderen indien dit niet nodig is.
 • Geef aandacht aan extra ontsmetting van deurklinken, verluchting van ruimtes, grondige poets en ontsmetting van de bezoekersruimte…
 • Gelieve werkkledij te dragen als je daarover beschikt, en dagelijks te verversen.


 • Ziek kind met andere symptomen dan Corona: oppas gaat langs.
 • Ziek kind met (vastgestelde of vermoeden van) corona: i-mens voorziet geen oppas daar we ervan uitgaan dat ook de ouders in dat geval op vraag van de huisarts zullen moeten thuisblijven.
 • Ziek kind met vermoeden van Corona wiens ouders in de zorg of in de veiligheidssector werken: oppas gaat langs met toepassing van het noodzakelijke beschermingsmateriaal. Vraag is hier natuurlijk evenzeer of deze ouders (bij vermoeden van Corona bij hun kind) wel zullen mogen werken.
 • De algemene regel luidt: maximaal proberen contact te vermijden.
 • Thuiswerk wordt aangemoedigd, als de werking het toelaat. Houd hierbij rekening met de algemene afspraken die er vanuit i-mens zijn gemaakt.
 • Niet dringende huisbezoeken worden uitgesteld.
 • Contracten die niet kunnen wachten, mogen opmaakt worden. Wees creatief: kan het contract doorgemaild worden en telefonisch overlopen worden? En een handtekening kan eventueel op een later tijdstip toegevoegd worden.
 • Het is de afspraak om de permanentie te blijven doen op kantoor.

Alle opleidingen worden geannuleerd of omgezet in E-learningmogelijkheden. Opleidingen en bijeenkomsten op afstand krijgen de voorkeur.

We kunnen dit niet verplichten. Iedere klant heeft recht op zijn gevraagde zorg. Doch worden ouders die hun kinderen zelf kunnen opvangen, door de overheid aangeraden dat te doen.

Kinderen mogen extra dagen komen, als de bezetting het toelaat.

Ze behoren niet tot de risicogroep.

We beperken ons tot het verzekeren van kinderopvang.

Personen die niet noodzakelijk in de opvang moeten aanwezig zijn, worden niet toegelaten.

 • Vrijwilligers komen voorlopig niet meer.
 • Mogelijke uitstappen, ontmoetingsmomenten, groepsbijeenkomsten schorten we op. We vermijden maximaal contacten met externe bezoekers. Buiten spelen en wandelen vormen geen probleem.
 • Leveranciers komen niet tot in de leefgroep.

Neen, de overheid heeft ondertussen beslist dat ouders niet moeten betalen voor de periode van 14 maart tot en met 5 april voor de dagen dat het kind afwezig was in de opvang.

Ouders moeten geen respijtdagen inzetten voor dagen tussen 14 maart en 5 april waarop zij hun kind niet naar de opvang brengen. Voor deze dagen moeten ze dan ook niet betalen.

Wij raden dit af. Oudere mensen vanaf 65 jaar of mensen met een verzwakte gezondheid behoren tot de risicogroep behoren. Ze kunnen minder weerstand bieden tegen de symptomen van het virus.

Er zijn op dit ogenblik onvoldoende argumenten om te beweren dat de jongste kinderen een bijzondere risicogroep voor Corona vormen. Bovendien zijn de pasgeborenen niet de doelgroep van de kinderopvang. De kinderen kunnen dus blijven komen zoals ingepland. Besteed extra aandacht aan deze kinderen en ga in overleg met de ouders.

We werken in de zorgsector en hebben daardoor ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Voor afwezigheden zoals verlof worden de gekende procedures gevolgd.

In eerste instantie kunnen medewerkers terecht bij hun verantwoordelijke. Aangezien de richtlijnen omtrent Corona aan een sneltempo veranderen, op basis van de overheidscommunicatie, wordt er bij i-mens een Coronaphone in het leven geroepen. Op het nummer 09 292 85 12 kunnen alle medewerkers met hun vragen terecht.

 1. De kinderopvanglocatie mag hulp inschakelen via de gekende wegen. Als je niet tot een oplossing komt, neem contact op met je leidinggevende of met de operationeel manager. We zullen dan bekijken of andere medewerkers van i-mens (oppasser ziek kind, verzorgende, administratief medewerker met correct diploma, pedagogisch coach…) kunnen ingeschakeld worden.
 2. Daarnaast kan er gericht met ouders in overleg gegaan worden als de kinderopvang voor de ouder niet essentieel en urgent is. Het aantal kinderen naar beneden halen, kan wellicht een volledige sluit voorkomen.
 3. Overleg met operationeel manager indien bovenstaande oplossingen niet afdoend zijn.

Personen (volwassenen en kinderen) in nauw contact met een mogelijk of bevestigd geval kunnen gaan werken, indien ze zelf geen symptomen vertonen.

Wie ziek is, blijft thuis. Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn met COVID-19. Neem contact op met je huisarts. De huisarts beslist hoe lang iemand thuis moet blijven.

De verantwoordelijke registreert de ziekteklachten (bij ex-Solidariteit voor het Gezin registreren via open veld in ‘Helemaal Actief’ – bij ex-Thuishulp registreren in Excel).

Bij een vermoeden van besmetting zonder eigenlijke diagnose gebeurt er geen verdere communicatie naar cliënten.

Bij een officiële diagnose gebeurt volgende communicatie:

 • Kind & Gezin wordt gecontacteerd door operationeel manager. We volgen hun advies op.
 • Communicatie naar medewerkers (in samenspraak met de operationeel manager).
 • Communicatie naar ouders (in samenspraak met de operationeel manager)

Het algemene principe is dat elke persoon met een acute luchtweginfectie thuis moet blijven. Indien dit het geval is met een lid van het gezin dat aanwezig is in hetzelfde huis waar de gezinsopvang plaatsvindt, moet contact met de kinderen absoluut vermeden worden. Indien dit niet mogelijk is in de concrete situatie van de betrokken opvang, kan de opvang niet open blijven. Bij twijfel: consulteer je huisarts.

Scholen voorzien opvang, mede opdat ouders die in gezondheids- en zorgsector werken, actief kunnen blijven. Wij verwachten dan ook onze medewerkers op het werk zijn tenzij er natuurlijk andere redenen voor afwezigheid zijn. Er is een attest (opvang op school voor zorgverstrekkers) ter beschikking in deze nieuwsbrief.

Vraag advies aan je huisarts.

Indien een onthaalouder noodgedwongen sluit door eigen ziekte en hiervoor een doktersattest heeft, heeft men recht op een ziekte-uitkering van de mutualiteit. Indien er geen onderliggend doktersattest is, wordt dit gezien als verlof.

Wanneer er geen kinderen aanwezig zijn in de opvang buiten de wil van onthaalouder om en de onthaalouder sluit om die reden, gelden de gangbare procedures via C220B.

Zolang uw kind zelf geen symptomen vertoont van het COVID-19 virus, kan het naar de opvang komen.

Zolang je zelf geen symptomen heb, kan je het werk verder zetten.

Contacteer de huisarts van de betrokkene en vraag aan die arts welke maatregelen er moeten genomen worden? Vraag of de hulp nog verder gezet kan worden.

Als de hulp kan geannuleerd worden, is dit de eerste optie. Wanneer de hulp echt noodzakelijk is, dienen er extra beschermingsmaatregelen genomen worden:

 • Goede hygiëneregels voor de klant aanleren;
 • Je eigen mond en neus beschermen;
 • Extra overschort gebruiken enkel voor die klant/patiënt;
 • Handschoenen dragen;
 • Was je handen na de behandeling met zeep of gebruik een hydro-alcoholische oplossing;
 • Ontsmet het (medische) materiaal dat in contact komt met de patiënt.

Dit kan met de huidige regels inderdaad voorvallen. Er wordt vooral telefonisch een zo goed mogelijke screening gedaan van de nieuwe klant vooraleer er effectief wordt opgestart.

De hulp mag verder gezet worden mits in de huidige maatregelen worden gerespecteerd: afstand houden, goede handhygiëne.

Neen, alle onnodige huisbezoeken worden geannuleerd.

Volgens de informatie van de arbeidsarts verloopt de infectie op zelfde manier als bij niet-zwangeren en er is geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus.

Zie algemene richtlijnen. Vergaderingen kunnen enkel digitaal doorgaan (vb. skypemeeting). Alle andere vergaderingen zijn geannuleerd.

Studenten dienen thuis te blijven daar de scholen sluiten. De stage wordt niet verdergezet.

Wanneer een medewerker wordt gediagnosticeerd met CORANA moet dit worden gemeld. Klanten en collega’s zullen worden geïnformeerd.

De toeren van de verpleegkundigen worden opnieuw bekeken en gereorganiseerd.

Indien de nood er is om aan zorgselectie te doen, dient de hoofdverpleegkundige dit te signaleren aan het crisisteam. Het crisisteam beslist in samenspraak met de sector vanaf wanneer de triage wordt toegepast.

Dit komt niet alleen voor binnen i-mens. Extra materiaal is besteld (mondmaskers, ontsmettingsgel en handschoenen). Dit wordt met spoed herverdeeld. In samenspraak met andere zorgbedrijven en met de overheid zullen we ook herbruikbare stoffen mondmaskers hier in Vlaanderen laten maken obv een richtlijn die ook met de bedrijfsgeneeskundige dienst is door gesproken.

Neen, kinderen worden niet meegenomen in de wagen. Scholen voorzien in opvang om ervoor te zorgen dat zorgpersoneel verder kan ingezet worden. Je kinderen dienen naar de opvang gebracht te worden.

Plan deze patiënt op het einde van je ronde en pas alle beschermingsmaatregelen toe zoals hierboven beschreven.

Doe zoveel mogelijk boodschappen zonder de klant. Zij zijn de risicogroepen die beschermd moeten worden. Blootstelling in winkels zijn zoveel als mogelijk te vermijden.

Vanuit de betrokkenheid naar/toegankelijkheid voor de basismedewerkers is het aangewezen om een minimale permanentie uit te tekenen voor de afdeling. Beperk dit wel tot het minimum.

Samen met je leidinggevende en collega’s dien je te bekijken welke andere taken kunnen opgenomen worden. Er ligt voldoende werk op de plank. Zoek naar creatieve oplossingen hoe je je tijd nuttig kan besteden.

 • Blijf thuis zolang er symptomen zijn;
 • Volg de symptomen verder op;
 • Blijf uit de buurt van je naasten;
 • Draag een mondmasker;
 • Verlucht de woonruimtes;
 • Bedek je neus en mond als je hoest of niest;
 • Was je handen;
 • Deel geen objecten;
 • Desinfecteer oppervlakken;
 • Schoonmaken van toilet na stoelgang.

Meer details vind je hier.

Ja. Er zijn afspraken rond de werking en wat te doen in deze crisistijden. We houden jullie op de hoogte van de laatste richtlijnen en afspraken via aparte mailings. Hou dus zeker je mailbox in de gaten.

Telefonisch consulten kunnen 1 keer per dag aangerekend worden zoals een postnataal huisbezoek. Dit zal in het kader van deze crisis meegenomen worden naar de RIZIV-commissie.

Je beperkt je tot telefonische consulten. Breng ook steeds je leidinggevende op de hoogte. Zodra je koorts hebt, dien je je huisarts te contacteren en thuis te blijven.

Deze gebeuren allemaal telefonisch. De bijdrage zal per brief aan de klant worden meegedeeld wanneer we in het bezit zijn van de inkomstbewijzen. Er wordt een standaardbrief hiervoor ter beschikking gesteld. Het informatie en toestemmingsformulier wordt gescand en bezorgd aan de klant met de vraag om de mail te antwoorden met gelezen en goedgekeurd.

Alle workshops worden geannuleerd. De workshops worden niet vervangen door prenatale consults aan huis.

Stagiairs worden niet toegelaten.

Stem af met het ziekenhuis/arts en bespreek telefonisch met het gezin wat de noodzaak is van een fysiek bezoek. We doen enkel een fysiek bezoek als het ECHT noodzakelijk is en plannen verder telefonische consultaties in. Wanneer er een fysiek huisbezoek doorgaat, worden hierbij de nodige beschermingsmaatregelen genomen. Vraag hierbij aan de patiënte om indien mogelijk eveneens een chirurgisch mondmasker te dragen en plan deze patiënte in op het einde van de dag.

 • Nieuwe/pas bevallen mama’s en zeker poliklinische bevallingen
 • Premature baby’s
 • Dagelijkse wondzorg
 • Hielprik of bijkomend labo bij de baby cfr voorschrift arts
 • Plotse tepelkloven, een verstopt melkkanaaltje of borstontsteking
 • 2 wekelijkse wegingen
 • Combinatie van meerdere vragen
 • Opmaak medische dossier gebeurt steeds telefonisch

Indien er geen (vermoedelijke) ziekte is binnen het gezin, kan het huisbezoek doorgaan. Neem hierbij steeds de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen in acht. Draag bij twijfel en zeker bij nauw contact met ouders en/of baby een mondmasker en handschoenen. Bespreek telkens met het gezin volgende huisbezoeken te alterneren met telefonische consultaties.

Dat kan alhoewel er een aantal beperkingen zijn ingevoerd:

 • Ziek kind met andere symptomen dan Corona: oppas kan langsgaan.
 • Ziek kind met (vastgestelde of vermoeden van) corona: i-mens voorziet geen oppas daar we ervan uitgaan dat ook de ouders in dat geval op vraag van de huisarts zullen moeten thuisblijven.
 • Ziek kind met vermoeden van Corona wiens ouders in de zorg of in de veiligheidssector werken: oppas gaat langs met toepassing van het noodzakelijke beschermingsmateriaal. Vraag is hier natuurlijk evenzeer of deze ouders (bij vermoeden van Corona bij hun kind) wel zullen mogen werken.

Dat kan alhoewel er een aantal beperkingen zijn ingevoerd:

 • Ziek kind met andere symptomen dan Corona: oppas kan langsgaan.
 • Ziek kind met (vastgestelde of vermoeden van) corona: i-mens voorziet geen oppas daar we ervan uitgaan dat ook de ouders in dat geval op vraag van de huisarts zullen moeten thuisblijven.
 • Ziek kind met vermoeden van Corona wiens ouders in de zorg of in de veiligheidssector werken: oppas gaat langs met toepassing van het noodzakelijke beschermingsmateriaal. Vraag is hier natuurlijk evenzeer of deze ouders (bij vermoeden van Corona bij hun kind) wel zullen mogen werken.

Vervoer kan enkel doorgaan bij dringende/noodzakelijke opdrachten:

 • chemotherapie
 • radiotherapie
 • nierdialyse
 • en dringend onderzoek.

Indien mantelzorg beschikbaar is zal er geen vervoer geboden worden. Bij een tekort aan beschikbare vrijwilligers zal professionele zorg ingeschakeld worden

Alle niet dringende oppas (zoals gezelschap) en vervoer zijn vanaf heden opgeschort tot nader bericht.

Niet dringende oppashulp door vrijwilligers wordt zoveel mogelijk geannuleerd.
Voor dringende oppashulp wordt er naar oplossingen gezocht. Heel wat vrijwilligers (65+) behoren ook tot de risicogroep en worden niet langer ingeschakeld. Iedere vrijwilliger (tot 65 jaar) beslist op eigen initiatief of ze hun vrijwilligerswerk willen verderzetten.

De verpleegkundigen zijn zeer goed geïnformeerd en passen strikt de opgelegde hygiënische maatregelen toe. Er wordt voorzien in beschermend materiaal.

Dat mag. Ter bescherming van jou en je eventuele gezinsleden doet hij/zij dit enkel nog alleen. Blootstelling in winkels is immers zoveel mogelijk te vermijden. Gezien sommige winkels cash mijden laten we het gebruik van bankkaarten van klanten toe mits er minstens een akkoord is van jou als klant/mantelzorger per mail als het klassieke document dat we daarvoor normaliter gebruiken niet kan aangeleverd worden.

We versoepelen tijdelijk onze maatregel om minstens 2 werkdagen op voorhand de hulp te annuleren. Het is dus mogelijk om kosteloos te annuleren in geval je plots ziek wordt of symptomen vertoont. Wanneer je niet annuleert maar de verzorgende voor de deur laat staan, zal de hulp wel aangerekend worden. We kunnen immers geen passende oplossing meer zoeken voor de verzorgende. Tijdig annuleren blijft de boodschap!

We zullen binnen de mate van het mogelijke het nodige doen maar de kans dat dit niet dezelfde verzorgende is, is bestaande.

Zolang we voldoende personeel beschikbaar hebben, kunnen verzorgenden de normaal voorziene taken bij hun klanten opnemen. Indien er een gebrek aan personeel zou optreden - wat zeker nog niet aan de orde is- zal bekeken worden welke taken prioritair zijn en deze krijgen voorrang. Koken zal één van deze prioriteiten zijn. Je hoeft dus niet direct een alternatieve oplossing te zoeken.

We stellen alle in het werk om de continuïteit van onze dienstverlening te verzekeren mits strikte naleving van de door de overheid genomen maatregelen. Ons personeel werd daarover zeer uitgebreid geïnformeerd en krijgt dagelijks een update. De hulp kan dus gewoon doorgaan op de afgesproken momenten én op een veilige manier. We proberen ook zoveel als mogelijk de vaste verzorgende(n) in te zetten.

Om te vermijden dat een klant die geen schrijfgerief in de buurt heeft, niet dit van de medewerker moet gebruiken, laten we toe dat de medewerker desnoods zelf het prestatieblad zal aftekenen.

Voorlopig zullen er door onze sectorverantwoordelijken ook geen huisbezoeken meer gebeuren voor de opmaak of herziening van een dossier, maar zal dit telefonisch gebeuren.

Heb jij of één van je gezinsleden symptomen zoals een aanhoudende droge hoest en/of hoge koorts? Contacteer dan meteen telefonisch je huisarts en volg zijn/haar instructies. Als jij en/of je gezin in quarantaine moet of geïnfecteerd bent met het coronavirus, verwittig dan de verantwoordelijke van de poetsdienst of ons Servicecenter op het nummer 078 15 25 35.

Door een goede hygiëne in acht te nemen, kunnen we de verspreiding van dit virus voorkomen of vertragen.

 1. Vermijd lichamelijk contact: geef geen hand of kus niet.
 2. Was je handen regelmatig en grondig met zeep.
 3. Als je moet hoesten of niezen, doe dit dan in een papieren zakdoek die je vervolgens weggooit in een afgesloten vuilnisbak.
 4. Moet je hoesten of niezen en heb je geen zakdoek bij de hand, nies dan in de elleboog.
 5. Verlucht je woning grondig.

Alle informatie van de overheid over de aanpak van het coronavirus en wat je zelf kunt doen is te vinden op www.info-coronavirus.be.

We versoepelen tijdelijk onze maatregel om minstens 2 werkdagen op voorhand de hulp te annuleren. Het is dus mogelijk om kosteloos te annuleren in geval je plots ziek wordt of symptomen vertoont. Wanneer je niet annuleert maar de poetshulp voor de deur laat staan, zal de hulp wel aangerekend worden. We kunnen immers geen passende oplossing meer zoeken voor de huishoudhulp. Tijdig annuleren blijft de boodschap!

Als je poetshulp ziek is of denkt ziek te zijn, dan contacteert hij/zij onmiddellijk de huisarts. Deze beslist over verdere maatregelen. Je mag gerust zijn: als een poetshulp niet mag werken, dan word je onmiddellijk op de hoogte gebracht.

We stellen alle in het werk om de continuïteit van onze dienstverlening te verzekeren mits strikte naleving van de door de overheid genomen maatregelen. Ons personeel werd daarover zeer uitgebreid geïnformeerd en krijgt dagelijks een update. De hulp kan dus gewoon doorgaan op de afgesproken momenten én op een veilige manier.

Naast de dankbaarheid van de cliënt, zorgen we voor een professionele begeleiding door een coördinator. Je ontvangt ook steeds een kostenvergoeding. Wanneer je instaat voor vervoer van zorgbehoevenden met je eigen wagen ontvang je volgens het wettelijk barema een vergoeding per gereden kilometer. I-mens zorgt voor een verzekering die van toepassing is tijdens de uitvoering van opdrachten. En uiteraard voorzien we de nodige vormingen en bijeenkomsten samen met andere vrijwilligers.

Nee, je kiest zelf de dagen en uren waarop je beschikbaar bent.

Wij vinden het belangrijk dat onze poetshulpen kunnen rekenen op degelijk ergonomisch materiaal. Om het je gemakkelijk te maken vind je hier een lijst met onze aanbevelingen.

Wanneer jij je aanvraag doet voor poetshulp zal een verantwoordelijke jou meteen contacteren en toelichting geven bij een eventuele wachttijd. Die is zeer regio- en tijdsgebonden en je kan bij het gesprek meteen beslissen of je al dan niet doorgaat met je aanvraag.

Bij i-mens streven we ernaar een vaste poetshulp toe te wijzen aan elke klant. Omwille van afwezigheden bij medewerkers en bij klanten kan dit niet altijd. In de mate van het mogelijke bieden we bij afwezigheden vervanging aan.

1. Schrijf je eerst in als gebruiker via www.dienstencheques-vlaanderen...
2. Kies bij voorkeur elektronische cheques (in plaats van de papieren versie)
3. Betaal Sodexo: stort het bedrag dat je moet betalen op het rekeningnummer van Sodexo
4. Doe je aanvraag voor huishoudhulp bij i-mens

Parenterale voeding, ook wel TPN (totale parenterale nutritie) genoemd, is een kunstmatige, totale voeding dat via de bloedbaan wordt toegediend wanneer enterale voeding (via het maag-darm-stelsel) niet (meer) mogelijk of onvoldoende is.

De intraveneuze voeding bevat alle noodzakelijke bestanddelen en kan als behandeling toegediend worden bij ziekte, problemen met de spijsvertering of het absorptievermogen of na een operatie.

De arts kan beslissen om de behandeling thuis verder te zetten. Dit is zeker mogelijk, doch betreft het een complexe aangelegenheid die niet risicoloos is. We raden dan ook aan om zeker de hulp en ondersteuning van een thuisverpleegkundige in te roepen. i-mens beschikt over een team van verpleegkundigen die specifiek opgeleid zijn om dergelijk zorgen bij u thuis op te starten. Zij vertrouwen de zorg nadien toe aan hun collega’s die vanaf dan de zorg dagelijks opnemen. Ze bieden niet alleen hulp bij het aan- en afkoppelen van de voeding, al dan niet met behulp van een voedingspomp, ze staan ook in voor het wisselen van de leidingen en het verzorgen van het insteekpunt van de katheter. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met het ziekenhuis en de huisarts.

Sondevoeding is een volwaardige alternatief van voeding dat in vloeibare vorm via een sonde (buisje/slangetje) rechtstreeks in de maag of darmen toegediend wordt. Deze vervang- of aanvullende voeding bevat alle voedingsstoffen dat het lichaam nodig heeft, zoals energie, eiwit, vet en koolhydraten, maar ook vocht, vitamines en mineralen. Andere soorten kunnen ook vezels, extra vetten of extra eiwitten bevatten.

Wanneer je door ziekte, ondervoeding of als behandeling na een operatie sondevoeding krijgt toegediend en de arts bepaalt om deze zorg thuis voort te zetten, staan wij klaar om je hierin te ondersteunen.

We beschikken over een team aan verpleegkundigen die specifiek opgeleid zijn om dergelijk zorgen bij u thuis op te starten. Zij vertrouwen de zorg nadien toe aan hun collega’s die vanaf dan de zorg dagelijks opnemen. Ze kunnen je enerzijds helpen bij het aan- en afkoppelen van de sondevoeding, al dan niet met behulp van een voedingspomp. Anderzijds staan ze ook in voor het wisselen van de leidingen en het verzorgen van het insteekpunt van de sonde. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met het ziekenhuis en de huisarts.

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons